Loạt bài: các sách Khôn ngoan

Các sách khôn ngoan của Kinh Thánh Cựu Ước cho ta thấy ba khía cạnh khác nhau để sống tốt trong thế giới tốt lành của Chúa. Đây là tập hợp những sự khôn ngoan trong các thế hệ những người kính sợ Chúa, cùng lời mời gọi chúng ta suy ngẫm về những sự phức tạp và đơn giản của lối sống khôn ngoan.